Waterschap Noorderzijlvest

nzvlogotiff ondera3-02Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor waterveiligheid, voldoende water en schoon en gezond water. Om kwalitatief goed water te kunnen garanderen, zuivert het waterschap afvalwater. Al deze taken wil het waterschap zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Ook heeft het waterschap de doelstelling om  maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen. Waterschap Noorderzijlvest is een non-profit organisatie die nauw samenwerkt met andere (Nederlandse) waterkwaliteitsbeheerders.

Rol binnen CADoS
Het onderzoek vindt plaats op een rioolwaterzuiveringslocatie van Noorderzijlvest, in Ulrum. Door cellulose terug te winnen uit ruw afvalwater (influent) en deze  in te zetten voor slibontwatering kan het waterschap besparen op energie- en chemicaliënverbruik, wordt de hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen beperkt, zal het aantal transportbewegingen binnen de regio worden teruggedrongen en wordt de behandeling van zuiveringsslib vergaand vereenvoudigd en robuuster. De praktijktoepassing van deze technologie past dan ook uitstekend binnen de doelstellingen. Bij een aangetoonde goede werking kan dit ook op andere locaties worden ingezet. Noorderzijlvest heeft, als medeontwikkelaar en -bedenker van deze technologie, een actieve rol bij deze eerste praktijktoepassing. Denk aan het ontvangen van partijen die interesse hebben en bijdragen aan het  uitdragen van de resultaten door middel van symposia en seminars en het delen van praktijkervaringen met derden.

Doel
Binnen het streven van efficiency en duurzaamheid zoekt het waterschap naar inzet van duurzame technologie om exploitatiekosten te verlagen, afvalstromen te beperken en het gebruik van hulpstoffen te reduceren. Directe inzet van teruggewonnen cellulose draagt bij aan de doelstellingen van het waterschap en onderstreept haar ambitie om op duurzame en innovatieve wijze te komen tot kostenbesparingen en procesverbeteringen. Als het onderzoek, waar we op innovatieve wijze afvalwater gaan zuiveren, slaagt zorgt dit voor een verbeterd zuiveringsproces waardoor het waterschap kosten kan besparen.  Hiermee verwacht het waterschap ook de transitie te kunnen maken van afvalstoffenafzet naar grondstoffenleverancier.